หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
11.09.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์และนักศึกษาเสนอบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2017 ของ GMSARN
11.09.2560 แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
31.08.2560 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ "13th International Conference on Ecomaterials (ICEM13)"
31.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2017 และนานาชาติ InCIT2017
31.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018
31.08.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งารประชุมทางวิชาการ Lux Pacifica 2018
24.08.2560 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
24.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารญี่ปุ่นศึกษา
24.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of East Asian Studies
20.07.2560 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
30.06.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท43)
15.06.2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD)
09.06.2560 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถ
09.06.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ
09.06.2560 ขออนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (EECON 40)

ประชาสัมพันธ์ทุนภายในคณะฯ

ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอกคณะฯ
05.09.2560 เปิดรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
05.09.2560 ประกาศผลการพิจารณษทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
16.08.2560 ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560
16.08.2560 เปิดรับสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
21.06.2560 ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2
13.03.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ประจำปี 2560

 

Statistics
Today 35
This Month 531
This Year 7847
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th