หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
14.02.2561 เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager: RM)
13.02.2561 เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
09.02.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ : แนวทางพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentor New Scientist)"
09.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้าน STEM Education (iSTEM-ed 2018)
02.02.2561 ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018
31.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 (RMTC 2018)
26.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
26.01.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Refrigeration and Freezing in Food Process
26.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Basic R Programming and Basic Statistics for Research (R2018)
19.01.2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"
17.01.2561 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
17.01.2561 ขอเชิญส่งบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal)
11.01.2561 ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAUICID NATIONAL SYMPOSIUM
05.01.2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018
03.01.2561 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์ทุนภายในคณะฯ
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนวิจัยในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอกคณะฯ
16.02.2561 ประกาศเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561
02.02.2561 ประกาศเปิดรับโครงการทุนสนับสนุนการจัดทำสื่อการสอน ประจำปี 2561
02.02.2561 ประกาศเปิดรับโครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา ประจำปี 2561
31.01.2561 ประชาสัมพันธ์ชุดโครงการ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
31.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (CMON2)
25.01.2561 เปิดรับสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
08.01.2561 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Statistics
Today 5
This Month 670
This Year 1839
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th