หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
26.04.2561 ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน ครั้งที่ 1/2561
25.04.2561 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
11.04.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC2018) : Global Development for Environmental Sustainability
03.04.2561 ขอสอบถามความสนใจในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประจำปี 2561
30.03.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผลงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1
21.03.2561 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 4
16.03.2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอเชิญส่งโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
16.03.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561
07.03.2561 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
07.03.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนาชาติ
26.02.2561 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018)
22.02.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
21.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
21.02.2561 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
21.02.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์ทุนภายในคณะฯ
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนวิจัยในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอกคณะฯ
11.04.2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2561
11.04.2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2561
11.04.2561 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มธ.) ประจำปีงบประมาณ 2561
30.03.2561 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562
07.03.2561 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
31.01.2561 ประชาสัมพันธ์ชุดโครงการ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
31.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (CMON2)

 

Statistics
Today 157
This Month 1073
This Year 4412
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th