หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
10.11.2560 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTE 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
02.11.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging"
31.10.2560 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
20.10.2560 ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มก.
19.10.2560 ขอให้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรปฏิบัติการ"
16.10.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
20.09.2560 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10
31.08.2560 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ "13th International Conference on Ecomaterials (ICEM13)"
31.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2017 และนานาชาติ InCIT2017
31.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018
31.08.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งารประชุมทางวิชาการ Lux Pacifica 2018
24.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารญี่ปุ่นศึกษา
24.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of East Asian Studies
09.06.2560 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถ
09.06.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ทุนภายในคณะฯ

ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอกคณะฯ
15.11.2560 ประกาศเปิดรับทุน Newton Fund Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018
15.11.2560 ประกาศเปิดรับทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program: IRF) (ช่องทาง Talent Mobility)
15.11.2560 ทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program: IRF) (ช่องทางปกติ)
15.11.2560 ประกาศเปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for small scale Enterprise: RISE)
15.11.2560 ประกาศเปิดรับทุนส่งเสริมงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry: SuRF)
05.09.2560 เปิดรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
05.09.2560 ประกาศผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
16.08.2560 เปิดรับสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Statistics
Today 10
This Month 648
This Year 9684
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th