หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
19.01.2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"
19.01.2561 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ :GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
17.01.2561 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
17.01.2561 ขอเชิญส่งบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal)
16.01.2561 ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
16.01.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Human and Veterinary 2018 From Research to Application
11.01.2561 ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAUICID NATIONAL SYMPOSIUM
09.01.2561 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
05.01.2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018
03.01.2561 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
03.01.2561 ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม"
28.12.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)
21.12.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa2018)
12.12.2560 ENGR TU FORUM ประจำเดือนธันวาคม ในหัวข้อ "การส่งเสริมทุนวิจัยจากภาครัฐ"
28.11.2560 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

ประชาสัมพันธ์ทุนภายในคณะฯ

ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอกคณะฯ
08.01.2561 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2561
05.09.2560 เปิดรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
16.08.2560 เปิดรับสมัครขอรับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.07.2560 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Statistics
Today 27
This Month 652
This Year 652
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th