หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์
08.06.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
07.06.2561 ขอเชิญชวนผู้วิจัยสถาบันการศึกษาส่งหัวข้อเสนองานวิจัย
07.06.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ "จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด"
06.06.2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018
06.06.2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Academic Entrepreneur
05.06.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan
25.05.2561 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
21.05.2561 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)
21.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2018)
21.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11)
16.05.2561 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
15.05.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
04.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)
04.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครส่งผลงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1
02.05.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2018

ประชาสัมพันธ์ทุนภายในคณะฯ
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนวิจัยในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
23.01.2561 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ทุนภายนอกคณะฯ
19.06.2561 ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการคัดเลือกมาตราฐานสากลในการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล
12.06.2561 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการและข้อเสนอแผนบูรณาการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
04.06.2561 การเปิดรับข้อเสนอการทดสอบในอวกาศและสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
01.06.2561 การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2561 (กสทช.)
15.05.2561 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
15.05.2561 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
02.05.2561 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 (สวทช.)
07.03.2561 ประกาศเปิดรับทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2561
31.01.2561 ประชาสัมพันธ์ชุดโครงการ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
31.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (CMON2)

 

Statistics
Today 17
This Month 858
This Year 7603
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th