หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 
ENGR-TU-FORUM 1-2561
             หัวข้อ "แนวทางการสร้างกลุ่มวิจัยให้เข็มแข็ง" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ENGR-TU-FORUM 2-2559
             หัวข้อ "Intensified biofuel production" โดย Dr.Anh Phan จาก School of Chemical Engineer and Advanced Materials, Newcastle University
ENGR-TU-FORUM 1-2559
             หัวข้อ "The Exciting World of Hydrogels : the Design, The Make-up The Applications, The Futurel"
โดย Dr. Asutin Coffey จาก Waterford Institute, Ireland

ENGR-TU-FORUM 1-2558

              หัวข้อ "Friction Stir Welding The green welding process" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สุรพันธ์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ENGR-TU-FORUM 1-2557

            หัวข้อ "Precise Olefin Polymerization by Molecular Catalysts for Advanced Functional Materials" โดย Prof.Kotohiro Nomura (Tokyo Metroplitan University, Japan.)
ENGR-TU-FORUM 1-2556
              หัวข้อ "ความเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมในยุค AEC" โดย ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร (กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและประธานกรรมการบริษัทหลายองค์กร) 
 
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th