หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
 
ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล อุชายภิชาติ
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย
E-mail : unopadol@engr.tu.ac.th
   
ชื่อ : นางสาวจินตณา ช่วงฉ่ำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
E-mail : cjintana@engr.tu.ac.th
   

ชื่อ : นางสาวนันธิดา นิลบุลย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th
รับผิดชอบ : ดูแลทุนวิจัยภายนอกคณะฯ

   
ชื่อ : นายกิจชพงษ์ เตื่อประโคน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : tkitchap@engr.tu.ac.th
รับผิดชอบ :
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th