หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์

วันประกาศ เรื่อง
13.06.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "ระบบบริหารจัดการทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"
13.06.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม YPIN TALK SERIES 02 ปีแห่งการตีพิมพ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม "เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ"
08.06.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง "อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน"
07.06.2561 ขอเชิญชวนผู้วิจัยสถาบันการศึกษาส่งหัวข้อเสนองานวิจัย
07.06.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ "จักรยานพลังงานทดแทนด้วยแรงลมอัด"
06.06.2561 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018
06.06.2561 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Academic Entrepreneur
06.06.2561 เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Aging
05.06.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan
25.05.2561 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
23.05.2561 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรขั้นต้น"
21.05.2561 ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)
21.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC2018)
21.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11)
17.05.2561 ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมประกวด โครงการ "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
16.05.2561 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561
15.05.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
15.05.2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
04.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)
04.05.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครส่งผลงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1
03.05.2561 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Life Science Startup Contest 2018
02.05.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Foreign Language Learning and Teaching - FLLT 2018
02.05.2561 เรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการผลงานวิจัย และผลงานสิ่งประดิษฐ์ ของ กฟผ.
26.04.2561 ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์พลังงาน ครั้งที่ 1/2561
25.04.2561 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
11.04.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 3nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC2018) : Global Development for Environmental Sustainability
09.04.2561 ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้วิจัยในโครงการที่ได้รับการพิจารณาประเภทโครงการวิจัยและระดับห้องปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
03.04.2561 ขอสอบถามความสนใจในการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย ประจำปี 2561
30.03.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผลงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1
21.03.2561 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 4
16.03.2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและขอเชิญส่งโปสเตอร์แสดงผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
16.03.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2561
14.03.2561 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา
13.03.2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ The Sustainable Railway System Management through Modern Technologies and Effective Maintenances: Case Study in the Medium-Speed and High-Speed Rail
07.03.2561 เชิญประชุมสัมมนา คุณสมบัติวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตร
07.03.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561 ของ สวทช.
07.03.2561 ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
07.03.2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ PIMs Work-based Education Forum ครั้งที่ 5
07.03.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนาชาติ
26.02.2561 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018)
23.02.2561 JSPS-NRCT-JAAT Symposium in Thailand Research Expo 2017
22.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
22.02.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
21.02.2561 ประชาสัมพันธ์งานประชุมและนิทรรษการนานาชาติ (SETA2018)
21.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2018
21.02.2561 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
21.02.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
21.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง "ทะเลไทยไร้ขยะ" และ "การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน"
19.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม"
19.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมการเข้าร่วมการสัมมนาผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์ม
14.02.2561 เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager: RM)
13.02.2561 เรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน
09.02.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ : แนวทางพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentor New Scientist)"
09.02.2561 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้าน STEM Education (iSTEM-ed 2018)
02.02.2561 ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Asia Pacific Conference on Giftedness: APCG2018
01.02.2561 ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมฯ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำกรอบการวิจัยท้าทายไทย เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0"
31.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ในงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2018 (RMTC 2018)
26.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
26.01.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Refrigeration and Freezing in Food Process
26.01.2561 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Basic R Programming and Basic Statistics for Research (R2018)
25.01.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์
19.01.2561 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร ครั้งที่ 2"
19.01.2561 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ :GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
17.01.2561 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2561
17.01.2561 ขอเชิญส่งบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและเทคโนโลยีสวนสุนันทา (Suan Sunandha Science and Technology Journal)
16.01.2561 ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
16.01.2561 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Symposium on Human and Veterinary 2018 From Research to Application
11.01.2561 ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11th THAUICID NATIONAL SYMPOSIUM
09.01.2561 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
05.01.2561 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICEAST 2018
03.01.2561 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
03.01.2561 ประชาสัมพันธ์จัดประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง "งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม"
28.12.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่10 Electrical Engineering Network 2018 (EENET2018)
21.12.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMa2018)
13.12.2560 ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน Thailand Robotics Week 2017
13.12.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3
12.12.2560 ENGR TU FORUM ประจำเดือนธันวาคม ในหัวข้อ "การส่งเสริมทุนวิจัยจากภาครัฐ"
30.11.2560 ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. ปี 2560 (PEACON & INNOVATION 2017)
28.11.2560 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13
24.11.2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานตีพิมพ์ในวารสาร RMUTL Engineering Journal
23.11.2560 ขอเชิญนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม" ครั้งที่ 3
20.11.2560 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับโล่รางวัลในงานนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
10.11.2560 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ: GEOINFOTE 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018
07.11.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "Future of medical robotics and telehealth in Thailand"
02.11.2560 Invitation to attend the "EleCity Conference : The Electrified City - Sustainable Cities in the context of Energy Transition"
02.11.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability Forum : Aging Society Development for Active and Productive Aging"
31.10.2560 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 10
31.10.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand
20.10.2560 ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสาร มก.
20.10.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
19.10.2560 ขอให้ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม เรื่อง "แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพหลักสูตรปฏิบัติการ"
16.10.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
29.09.2560 เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Smart Mobility Symposium : Bridging the Grids
22.09.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง "โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนเร่งการเจริญเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Research Gap Fund ประจำปีงบประมาณ 2561"
20.09.2560 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่ 10
20.09.2560 ขอเชิญร่วมงาน นิทรรศการศึกษาไต้หวันประจำปี 2560
20.09.2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันไทยคดีศึกษา
11.09.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์และนักศึกษาเสนอบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2017 ของ GMSARN
11.09.2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์-เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 19 เรื่อง "Digital Education กับความท้าทายของการศึกษาไทย"
11.09.2560 แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบรับ-ส่งเอกสารโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
31.08.2560 ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ "13th International Conference on Ecomaterials (ICEM13)"
31.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT 2017 และนานาชาติ InCIT2017
31.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2018
31.08.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งารประชุมทางวิชาการ Lux Pacifica 2018
29.08.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2560
24.08.2560 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
09.08.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบขนส่งรางของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2560 (The 4th Thailand Rail Academic Symposium - TRAS 2017)
09.08.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Principal tools for Research and Innovation Success
08.08.2560 ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
08.08.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานวันวิชาการ เพิ่มผลผลิต และคุณภาพ การไฟฟ้านครหลวง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
08.08.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย
29.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมสัมมนาการวิจัยเทคโนโลยีอาวุธนำวิถี
24.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารญี่ปุ่นศึกษา
24.07.2560 ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of East Asian Studies
20.07.2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2560
20.07.2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
20.07.2560 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ 6 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
17.07.2560 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017
07.07.2560 ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC Innovative Researcher Award
07.07.2560 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
05.07.2560 เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ The 2nd Seminar on Thai Railway System Development and Industry
05.07.2560 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (3rd TECHCON 2017 & 1st ITECH 2017) "คิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี" (Creative Thinking with Innovation, Drive the Future with T
05.07.2560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทยครั้งที่ 39
30.06.2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 เรื่อง S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0
30.06.2560 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 (วทท43)
15.06.2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics (LLLD)
14.06.2560 ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุม 35th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization (CAFEO 35)
14.06.2560 4th JASTIP Symposium Biomass to Energy, Chemicals and Functional Materials
09.06.2560 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง "ความปลอดภัยทางถนน" ครั้งที่ 13 Invest for Sustainable Road Safety : การลงทุนจัดการเชิงผลลัพธ์สู่ความปลอดภัยทางถ
09.06.2560 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
09.06.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการ
09.06.2560 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3"
09.06.2560 ขออนุเคราห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 (EECON 40)
05.06.2560 ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ Sino-ASEAN Conference on Precision Medicine 2017
05.06.2560 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิเลิร์นนิง ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
05.06.2560 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)
02.06.2560 ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560
02.06.2560 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก ครั้งที่ 20 (20th WACE World Conference)
26.05.2560 ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติฯ
26.05.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม The 2nd NIDA Business Analytics and Data Sciences Contest/Conference
26.05.2560 เชิญประชุม เพื่อชี้แจงโครงการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2560
26.05.2560 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
17.05.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017)"
15.05.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3"
05.05.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ภายใต้ชื่องาน "Advances in Materials and Catalysts"
05.05.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand
26.04.2560 การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำและทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช.
25.04.2560 ขอเชิญร่วมสัมมนา "วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3"
25.04.2560 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
24.04.2560 ขอขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อแบบขยายและบทความฉบับสมบูรณ์ของงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และ 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
24.04.2560 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการจัดประชุมระดับชาติด้านวิชาการเทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ(TWIT 2017) และ The Conference of International Welding and Inspection Technology 2017 (IWIT 2017)
24.04.2560 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2560 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2560)
20.04.2560 ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560
20.04.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเช้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11.04.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
07.04.2560 ขอขยายเวลาในการส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ของงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 และ 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
04.04.2560 ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงในงาน "วิศวะ 60"
04.04.2560 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 8 th International Conference on Tube Hydroforming (TUBEHYDRO 2017)
28.03.2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
27.03.2560 การเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560
23.03.2560 ขอประชาสัมพันธ์เข้าคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CREATe 2017)
23.03.2560 the 3rd International Conference on the Science and Engineering of Materials 2017 (ICoSEM2017)
21.03.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ "13th International Conference on Ecomaterials" (ICEM13)
20.03.2560 ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับ "รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. IAD Award) ประจำปี 2560"
20.03.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันพลศึกษา ครั้งที่ 7
15.03.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ครั้งที่ 3
10.03.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม "เส้นทางการเป็นนักวิจัยมืออาชีพ"
09.03.2560 ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 10th Thaicid National Symposium
09.03.2560 ขอเชิญชวนจัดส่งบทความด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีลงตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา
09.03.2560 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
24.02.2560 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ (Research Quality : Ethics, proposals and publications for successful scientists )
24.02.2560 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560
24.02.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 14
23.02.2560 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง "Introduction of JSPS activity in Asia and sharing information about research opportunity in japan"
17.02.2560 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560
17.02.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสัมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
15.02.2560 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ, รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
10.02.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
10.02.2560 ขอเชิญร่วมงานสัมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"
10.02.2560 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น" ประจำปี พ.ศ.2560
10.02.2560 ขอเชิญเสนอชื่อสมควรได้รับรางวัล "นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2560
10.02.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 (AGBIO2017) และ Starch Update 2017
09.02.2560 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านที่อยู่อาศัย และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเผยแพร่งานวิจัย
09.02.2560 ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
08.02.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA 2017
08.02.2560 เข้าร่วมงานนิทรรศการ "วันปะปาวิชาการ 2560"
08.02.2560 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560
08.02.2560 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560"
06.02.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง "การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์"
03.02.2560 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อนักโลหวิทยาดีเด่น ประจำปี 2559
03.02.2560 ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากที่สุด และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงสูงสุด
01.02.2560 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
30.01.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 2017 CDIO Asian Regional Meeting
27.01.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการ "การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนวิจัยจากชุดโครงการเมืองยั่งยืน"
26.01.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ "5th Annual International Conference on New Voices in Global Health and Development 2017 : Strengthening Equity"
25.01.2560 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีการเปิดประชุม การบรรยาย อภิปราย เสวนาและการเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55
23.01.2560 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ "ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา" ครั้งที่ 4
23.01.2560 ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition IPITEx 2017)
18.01.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมสัมนาวิชาการ iCeMS-VISTEC Joint Symposium
16.01.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และงานประชุมวิชาการนานาชาติ iSTEM-Ed 2017 ครั้งที่ 2 (The 2017 innovation in STEM education Conference (ISTEM-Ed 2017))
16.01.2560 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 2
12.01.2560 ขอเชิญร่วมประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย คลัสเตอร์ดิจิทัล ครั้งที่ 1/2560
12.01.2560 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ The TNI Academic Conference 2017 ครั้งที่ 4
05.01.2560 ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560
05.01.2560 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017
05.01.2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรด้านเคมี วิศวกรรม
28.12.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 39 เรื่อง เส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
28.12.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง The 1st International Symposium On Health Innovation and Nursing Research 2017
26.12.2559 งานสัมมนา เรื่อง “Intensified biofuel production” ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Newcastle University โดยการสนับสนุนของ Newton Fund
16.12.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (The 10th Thailand International Metallurgy Conference TIMETC 10)
16.12.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง Advanced R Programming Language for Data Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2017)
16.12.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (Electrical Engineering)
14.12.2559 Seminar on Intensified biofuel Production
09.12.2559 ขอเชิญเช้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2560 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)
09.12.2559 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมงานวิชาการระดับนานาชาติ The 2017 International Electrical Engineering Congress
09.12.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม UAV Startup
09.12.2559 การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech 2017
29.11.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICICTES 2017
29.11.2559 ใคร่ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม CRDC Industrial Clinic Supplier Development Projects 2016
24.11.2559 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
22.11.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยาย ENGR TU FORUM ในหัวข้อ "การประกวดโครงงานวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาต่อกับ PTT-GC ในโครงการ Smart Eco Innovation"
17.11.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และจัดแสดงผลงานภายในงาน Biomedical Engineering Innovation 2017
10.11.2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอทุนบูรณาการ program based ของ สวทน.
01.11.2559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
01.11.2559 ขอเรียนเชิญส่งผลงานด้านการบริการวิชาการเพื่อสังคมในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (ICSLE 2016)
21.10.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 9
21.10.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017
19.10.2559 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13.10.2559 ขอเชิญร่วมงาน เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017AEDCEE)"
11.10.2559 ขอเชิญเช้าร่วมการสัมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง การประชาสัมพันธ์รูปแบบงานวิจัยของ สกว. พลังงานวิจัยเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
08.10.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง "กฎหมายชีวภาพกับงานวิจัย"
03.10.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand 2016 (The 5th Thailand International Nanotechnology Conference 2016)
30.09.2559 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560"
30.09.2559 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
26.09.2559 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55
20.09.2559 เปิดรับสมัครทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
13.09.2559 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์กรอบการให้ทุนวิจัยฯ (Roadshow)
12.09.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การร่างคำขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร"
07.09.2559 ข้อปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ในการจัดส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน มธ. ชุดที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์
05.09.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ประยุกต์เทคโนโลยีโลหะผงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะไทย"
31.08.2559 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech 2017
31.08.2559 ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ตอบรับได้ถึงวันที่ 2 ก.ย. 59)
30.08.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการส่งผ่านข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบ National Research Management System : NRMS
19.08.2559 ขอเชิญประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 The Faculty of Liberal Art Thammasat University (LATU) International Conference 2016 : Modernity and Cosmopolitan in Southeast Asia
18.08.2559 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหารือการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือ True Lab
18.08.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สังคมความรู้และดิจิทัล (Knowledge and Digital Society)
18.08.2559 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ "NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2016"
18.08.2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนาโครงการศึกษาแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่เหมาะสมกับประเทศไทย
10.08.2559 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560
08.08.2559 ขอเชิญร่วมสัมนา เรื่อง "The Exciting World of Hydrogels The Desingn, The Make-Up The Applications, The Futurel" โดย Dr.Austin Coffey
05.08.2559 ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง "ประสบการณ์ การเรียนรู้ และปัจจัยแห่งความสำเร็จการจัดการเครือข่ายสุขภาพชุมชน"
03.08.2559 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณีเกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 18 เรื่อง ความมั่งคงทางทรัพยากรในภาวะโรคร้อนและภัยแล้ง
02.08.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์และนักศึกษาเสนอบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2016 ของ GMSARN
30.07.2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "วิศวกรรมตำบล"
30.07.2559 ขอเชิญเข้าร่วมสัมนา เรื่อง "1st HORIBA-TU Science Forum"
30.07.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง Big Data พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
27.07.2559 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Technologies for Efficient Use of Resources in Agriculture Sector"
26.07.2559 Invitation to the "1st Asian Science and Technology Conference for Disaster Risk Reduction"
26.07.2559 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2559 New Revolution of Thai Industry ประฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0
26.07.2559 ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017
06.07.2559 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 Built Environment Research Associates Conference, BERAC 7 ,2016
05.07.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบทความในวารสารวิจัยพลังงาน
04.07.2559 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาเรื่อง "Academic Writing การเขียนทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์"
01.07.2559 นำส่งเอกสาร ยุทธ์ศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ 2557-2560 ฉบับทบทวน พ.ศ.2559
27.06.2559 Newtonfund:Open Call for Thai Researchers.
27.06.2559 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2
27.06.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017
24.06.2559 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น "บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย"
23.06.2559 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท42)
22.06.2559 ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน วิศวะ 59
22.06.2559 การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดวิจัยงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
20.06.2559 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Congress on Advanced Materials (AM 2016)
20.06.2559 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
13.06.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
13.06.2559 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)
08.06.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 และขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความ
06.06.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559
06.06.2559 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ Professional Development Program
06.06.2559 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ครั้งที่ 11 ปี 2559
06.06.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 4 ปี 2559
02.06.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016 B-inno2016)
31.05.2559 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
31.05.2559 เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ EGAT R&D Forum 2016
31.05.2559 ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
30.05.2559 ประกาศคัดเลือกหน่วยงานวิจัยเพื่อให้ทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวิจัย
24.05.2559 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
19.05.2559 ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
12.05.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน "โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช." ประจำปี 2559
02.05.2559 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559)
29.04.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016) - Interdisciplinary Approaches to Save Future Earth Environment
26.04.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมและเสนอบทความวิชาการ
26.04.2559 ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON-39)
25.04.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุน Newton Fund โดยสถานเอกอัครราชฑูตสหราชอาณาจักร
25.04.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป
25.04.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร และเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังสถานะโครงการทุนรุ่นใหม่
25.04.2559 ประกาศคัดเลือกหน่วยงานวิจัยเพื่อให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัย (ด่วนมาก)
25.04.2559 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการนวัตกรรม ประจำปี 2559
25.04.2559 การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
19.04.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัย และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICMA-MU 2016
12.04.2559 ขยายเวลาการส่งบทความวิชาการ โปสเตอร์ และหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)
04.04.2559 ขอเชิญร่วมสัมนาการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสสตร์ (KM Series) ครั้งที่ 3 เรื่อง การวิจัย
31.03.2559 ขอประชาสัมพันธ์และขอมอบวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
31.03.2559 ขอเชิญร่วมงานสัมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบราง กรณีศึกษาประเทศไต้หวัน
29.03.2559 ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559
25.03.2559 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2559
18.03.2559 ขอเชิญยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด การเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2559
17.03.2559 Advances in Materials & Processing Technologies Conference
15.03.2559 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ 2016 International Workshop On Smart Info - Media Systems In Asia (SISA 2016)
14.03.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12
11.03.2559 เรียนเชิญส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและร่วมแสดงนิทรรศการ ณ ไบเทคบางนา
10.03.2559 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
07.03.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 2016 Fifth ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2016)
04.03.2559 ขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ครั้งที่ 2
04.03.2559 การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)
02.03.2559 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (ICBIR 2016)
02.03.2559 ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ "Technology Gives Us Power, But Managrment Makes The Difference"
25.02.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
17.02.2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 1
12.02.2559 ขอเรียนเชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2016
12.02.2559 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี URU Internationnai Conference on Science and Technology 2016
11.02.2559 ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการด้านกิจกรรมทางกายในเวทีประชุมนานาชาติ ISPAH 2016
05.02.2559 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
05.02.2559 ขอประชาสัมพันธ์และเข้าคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ (i-CREATe 2016)
05.02.2559 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 10 (i-CREATe 2016)
02.02.2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th Annual International Conference on New Voices in Global Studies and Wellbegin 2016 Equity in a Changing World
02.02.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการ Advanced Fellowshop
02.02.2559 ประชาสัมพันธ์ และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016) และระดับนานาชาติ (IC IT 2016)
28.01.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559
28.01.2559 ขอเชิญร่วมการสัมนาวิชาการ ระบบผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน : ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษา
25.01.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
25.01.2559 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559
25.01.2559 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงานสุดยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ Innovbiz Better Life, Beter Society 2016
22.01.2559 ขอเชิญร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ geoinfotech 2016
22.01.2559 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
21.01.2559 ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559
20.01.2559 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระกับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
20.01.2559 ขอความอนุเคราะห์ส่งบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2559
20.01.2559 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
19.01.2559 ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ STEM-Ed 2016
18.01.2559 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
14.01.2559 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8
14.01.2559 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559
14.01.2559 ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 1 2559
08.01.2559 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปีครั้งที่ 27 สวสท. 58
08.01.2559 ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ
08.01.2559 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Reswarch Symposium 2016
07.01.2559 ขอเชิญร่วมงาน "วันนักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์" ประจำปี 2559
06.01.2559 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559
06.01.2559 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิจัยวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานสิ่งปรดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
30.12.2558 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STEMMa) 2016
30.12.2558 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ Green ASIA Sustainability Forum : Sustainable for Inclusive Development
25.12.2558 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2559 (EENIT2016)
22.12.2558 การเปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยเดินและจักยาน เพื่อพิจารณานำเสนอในการประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 4
21.12.2558 ขอความร่วมมือในการประสานงานและแสวงหามหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือวิจัยกับ University of Minnesota
18.12.2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน "นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ก้าวล้ำสู่ระดับสากล"
09.12.2558 ขอเชิญรับฟังการชี้แจงรายละเอียดงานวิจัยและพัฒนาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
09.12.2558 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
09.12.2558 ขอเชิญส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 3 ปี 2559
04.12.2558 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ Resilience of Ground water Climate Change and Human Development
04.12.2558 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Conference on
30.11.2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
27.11.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 เรื่อง อนาคตของการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน
27.11.2558 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 (FENETT'2016)
20.11.2558 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในการประชุม ICEI 2016
18.11.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการฟังเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เตาเผาขยะผลิตกระแสไฟฟ้า...ทางออกหรือทางตันต่อสิ่งแวดล้อม
18.11.2558 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชการนานาชาติ KKU-IENC2016
12.11.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
10.11.2558 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสมัคร
10.11.2558 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2559
10.11.2558 ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotexh 2016
10.11.2558 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
04.11.2558 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2
04.11.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"
29.10.2558 ขอเชิญชมนิทรรศการ งานวิจัยกึ่งสำเร็จรูป "Talent Mobility : Matching Lab with Design Business"
27.10.2558 ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2
26.10.2558 ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักสิ่งประดิษฐ์" ประจำปี 2559
19.10.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "เหลียวหลัง และหน้า เศรษฐกิสังคมไทยในวาระ 100 ปี อาจารย์ป๋วย"
19.10.2558 ขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
01.10.2558 รายงานประจำปี 2557 สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
01.10.2558 รายงานประจำปี 2547 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
30.09.2558 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54
30.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2016
21.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "How to write a good paper and how to publish in international journals"
18.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
16.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง "การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" และ "ต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์"
16.09.2558 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัล เรื่อง "ซิว กาณจนจารี เพื่อวิศวกรรมไฟฟ้า"
16.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนา เรื่อง "ยาพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558"
16.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมนาวิชาการ OIE Forum 2558 เรื่อง Challenge for the Future
14.09.2558 ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2558-2559
03.09.2558 การบรรยายผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า เรื่อง การพัฒนาเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านในภาคครัวเรือน
03.09.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความในการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
02.09.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ
26.08.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ (ESIT-2016)
25.08.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
25.08.2558 ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมนา เรื่อง "การพัฒนา TLO เพื่อการผลักดันงานวิจัยออกสู่ตลาด"
25.08.2558 ขอปรับเปลี่ยนแผนการเข้าร่วมนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2559
20.08.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่อง ด้านมันสำปะหลัง
20.08.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาวิชาการ เรื่อง ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง
17.08.2558 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ทุนงบประมาณแผ่นดิน)
17.08.2558 Advanced Industry Institute Technology is proud of announce having the 9th Design Contest
10.08.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการส่งผ่านข้อเสนอการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านระบบ NRMS
10.08.2558 โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "Geo-informatics Applications Contest:G-CON"
10.08.2558 ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลและเสวนาบทความสร้างสรรค์และสร้างผลสะเทือนทางสังคม
10.08.2558 ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการนานาชาติ เรื่อง "มุมมองรามเกียรติ์ในอินเดีย และอาเซียน"
10.08.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund"
10.08.2558 เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ 2015 ESI Conference
10.08.2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2558
10.08.2558 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
10.08.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
24.07.2558 ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
06.07.2558 ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย
02.07.2558 ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
29.06.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
16.06.2558 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
16.06.2558 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559"
12.06.2558 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
10.06.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI2015) และการประชุมวิชาการประจำปีสมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (ITIChE2015 and TIChE2015)
10.06.2558 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559
08.06.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (CASNIC & ESTA 2015)
08.06.2558 ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
08.06.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไอโอโนสเฟียร์และการประชุมวิชาการนานาชาติ: International Reference lonosphere 2015 (IRI 2015) Workshop
29.05.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 และขอเชิญส่งผลงานวิจัย
29.05.2558 ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2
29.05.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Innovation Award) ครั้งที่ 3 ปี 2558
27.05.2558 การรับทราบวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
27.05.2558 ขอเชิญเยี่ยมชมผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
23.05.2558 ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23.05.2558 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที The Taipei International Invention Show & Technomart" (INST 2015)
22.05.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไอโอโนสเฟียร์และการประชุมวิชาการนานาชาติ : International Reference Ionosphere 2015 (IRI 2015) Workshop
20.05.2558 Invitation to the 6th Internatioal Conference of Mechanical and Manufacturing Enginering 2015 (ICME2015) - Call For Full Paper
20.05.2558 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2558
20.05.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ คระวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MIJET)
20.05.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ผลิตและนักวิจัยด้านเครื่องมือแพทย์ เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับเครื่องมือแพทย์ โดยใช้ Common Submission Dostier Template (CSDT)
20.05.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประจำปี 2558
20.05.2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (A Pre-Conference Workshop) "Smart Grid for Renewable Energy Integration"
20.05.2558 ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการด้านยางระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 "The Second Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2015"
20.05.2558 ขอเชิญเข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 เรื่อง "ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิก ในศตวรรษที่ 21" (Thailand, China, and the Asia-Pacific in the 21st Century)
12.05.2558 การบรรยายหัวข้อ ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2557 ภายในงาน INTERMACH 2015
12.05.2558 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการส่งบทความวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2558
12.05.2558 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปี พ.ศ.2559
12.05.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6
12.05.2558 การเข้าร่วมประปวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558
24.04.2558 ขอเชิญส่งผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.)ครั้งที่ 15(2558)
21.04.2558 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2558 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559
20.04.2558 เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเงิศ Student Innovation Challenge ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe2015
26.03.2558 ประกาศทุนวิจัย เดิน-จักรยาน ประจำปี 2558
26.03.2558 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
26.03.2558 แบบฟอร์มทุนส่งเสริมการวิจัยและเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
26.03.2558 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2558 (FY2015)
25.03.2558 ขอเชิญสัมมนาระดมสมองเรื่อง"กรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ"
25.03.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2558 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-จีน
23.03.2558 CALL FOR ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE SCIENCE AND ENGINEERING OF MATERIALS 2015
23.03.2558 ขอเชิญร่วมโครงการ BUILDER's INVENTION ZONE
20.03.2558 ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
18.03.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน"
18.03.2558 ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
06.03.2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมาพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงสร้างราคารและตลาดผู้ใช้ไบโอมีเทนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนเชื้องเพลิงความร้อน
06.03.2558 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประหวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
05.03.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ 2nd International Conference on Coastal Erosion (ICCE 2015)
26.02.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเขิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติThe 2015 Fourth ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC 2015)
17.02.2558 สอบถามความสนใจในการเข้าร่วม Cluster วิจัยเรื่อง Climate Change
17.02.2558 ขอขยายเวลาและเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2015 และการประชุมวิชาการ PEC-11
17.02.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน
17.02.2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ "การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารและการตำนวณค่า Impact Factor"
17.02.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทความในงานประชุมวิชาการนานาชาติ GEOINDO 2015
17.02.2558 การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็ดพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
17.02.2558 การเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558
17.02.2558 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2558
17.02.2558 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand)
17.02.2558 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ในการจัดงานวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 7
17.02.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
17.02.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยายเรื่อง "ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559"
17.02.2558 เปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "ไทย จีน และเอเชีย-แปซิฟิกในศตวรรษที่ 21" (Thailand, China, and the Asia-Pacific in the 21st Century)
17.02.2558 ขอขยายเวลาและเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ IET-2015 และการประชุมวิชาการ PEC-11
17.02.2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับนานานาชาติ ICAPMA 2015
17.02.2558 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558
17.02.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "โครงการยกระดับความสามารถด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมของผู้ประกอบการ"
30.01.2558 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
30.01.2558 ขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2558
30.01.2558 ขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2558
30.01.2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 : การสร้างความรู้ใหม่ของการจัดการเรียนการสอนโดยมีวิจัยเป็นฐานเพื่อการศึกษาในอนาคต (The 2nd International Conference on Innovation in Education-ICIE 2015 :
30.01.2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกาประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ "Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities" ประจำปีการศึกษา 2557
30.01.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558
30.01.2558 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558
30.01.2558 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (NCCIT2015) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (IC2IT2015)
30.01.2558 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
30.01.2558 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ "Turnitin : เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน"
30.01.2558 ขอเชิญส่งบทความตีพมิพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
30.01.2558 บทความวิจัยของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับประกาศเกียรติคุณแสดงการถูกดาวน์โหลดสูงสุด ประจำปี 2014 ในทุกวารสารที่ตีพิมพ์โดยสำนักงานพิมพ์ Taylor & Francis
23.01.2558 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการ TU Research Club เรื่อง "๋JSPS Guidance Seminar"
27.11.2557 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 "ปีบทองวิชาการ 58: พัฒนาคน พัฒนางาน สมานสามัคคี ผลงานดี มีคุณธรรม"
27.11.2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่ " และนำเสนอผลงานวิจัย
27.11.2557 คู่มือขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
27.11.2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ นวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558" และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
27.11.2557 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2015 และการประชุมวิชาการ PEC-11
27.11.2557 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ "The 2015 International Conference on Climate Change and Water and Environment Management in Monsoon Asia"
27.11.2557 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญขวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS
27.11.2557 การบรรยายหัวข้อ ผลงานจากโครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปี 2556 ภายในงาน METLEX 2014
27.11.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" Second Announcement on "Internationa Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)
17.11.2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการ "วีถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน. ครั้งที่ 2
17.11.2557 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี 2558 (EENET2015)
17.11.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสรวลเสวนาว่าด้วยงานวิจัยของคนธรรมศาสตร์ "งานวิจัยที่แตกต่าง อย่างแรกต้องเริ่มคิดทำ"
17.11.2557 ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ "2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2015 AEDCEE)"
17.11.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันหมดเขตรับผลงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53
31.10.2557 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที KIE2014
31.10.2557 ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558
31.10.2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสุตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม"
29.10.2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบขทางสุขภาพ พ.ศ.2557 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน
29.10.2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557 : Geoinfotech 2014
20.10.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านพลังงานชีวภาพ
20.10.2557 การรประชุม "การวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้าภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง"
20.10.2557 Sponsprship Request for the 9th GMSARN International Conference 2014
08.10.2557 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มสธ.วิจัย ประจำปี 2558"
11.09.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2558
10.09.2557 เปิดรับบทคัดย่อและผลงานวิจัยด้านการเดินและจักรยาน เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3
10.09.2557 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำวิจัย
04.09.2557 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
04.09.2557 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
04.09.2557 ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558
04.09.2557 กำหนดการกิจกรรม​ฝ่ายวิจัย มธ. ต​ลอดเดือนกั​นยายน 2557
04.09.2557 ปฏิทินกิจกรรม​ฝ่ายวิจัย มธ. ต​ลอดเดือนกั​นยายน 2557
28.08.2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ Malaysia Internatinal conference on Engilis Language Teching (MICDLT 2014)
28.08.2557 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
28.08.2557 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53
28.08.2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ"การศึกษาไทยเพื่ออนาคต (CTEF2014)
28.08.2557 ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd ICADA 2014-SSIS
28.08.2557 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2557
28.08.2557 ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคล และ/หรือหร่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมูลนิธีโทเร ประเศไทย ครั้งที 21 พ.ศ.2557
28.08.2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและเสนอผลงานวิชาการ
28.08.2557 ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต
28.08.2557 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557
28.08.2557 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ The First International Conference on complementary Theropy for Concer and Diseases (1st CTCD)
28.08.2557 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558
26.08.2557 หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
26.08.2557 หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
26.08.2557 หลักเกณฑ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านสิ่งประดิษฐ์ ในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556
26.08.2557 ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิ
30.07.2557 ประกาศทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ (แบบฟอร์ม)
30.07.2557 ประกาศทุนสนับสนุนผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ
30.07.2557 การสนับสนุนและรับรองการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (แบบฟอร์ม)
30.07.2557 การสนับสนุนและรับรองการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
17.07.2557 ปฏิทินทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th