หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบเรื่องทุนวิจัย
ประกาศคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัย จากโครงการความร่วมมือระหว่าง National Taipei University of Technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
ระเบียบทุนสนับสนุนการเขียนตำราและจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2554
     
ประกาศเรื่องทุนวิจัย
คู่มือการใช้งาน NRMS (งบแผ่นดิน) สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 27/06/2559)
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการวิจัยในอัตราร้อยละ 2.5 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ สำหรับภาควิชา พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555
     
แบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอชุดโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ (ชุดโครงการวิจัยตามประเด็นการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (URF 01/ช)
แบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยทั่วไป ประเภทกำหนดหัวข้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (URF01)
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยสถาบัน จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
แบบเสนอโครงการวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป (สำหรับอาจารย์/บุคลากรทางการวิจัย) จากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ขออนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (.doc)
ขออนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายในด้านวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (.pdf)
แบบรายงานความก้าวหน้า โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
คำรับรองการขอทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงิน (กรณี อบรมสัมมนา หรือสมัครสมาชิก)
แบบเสนอโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบเสนอโครงการวิจัย โครงการวิจัยประเภทสถาบัน จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการ ทุนทั่วไป ทุนสิ่งประดิษฐ์ และทุนสถาบัน
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่
แบบรายงานการส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นักวิจัยรุ่นใหม่
สรุปทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา(ฉบับสมบูรณ์) คณะฯ
แบบฟอร์มทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา .................
แบบฟอร์มสรุปข้อมุลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของภาควิชา
แบบฟอร์มการขอทุนตำรา
แบบฟอร์มการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มการประเมินผลงานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มถอนโครงการและคืนทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยแบบกลุ่ม ทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยแบบเดี่ยว ทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
แบบฟอร์มทุนส่งเสริมการวิจัยและการเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
     
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th