หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 
รายงานความก้าวหน้า
ทุนวิจัยอาจารย์และบุคลากร
ทุนวิจัยทั่วไป
ทุนวิจัยทั่วไป จากกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
ทุนวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2560
ทุนวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ จากกองทุนวิจัย มธ. ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนวิจัยสถาบัน

ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ทุนวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

ทุนวิจัยรุ่นใหม่

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา
ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา มธ. ประจำปี 2560

ทุนสนับสนุนการจัดทำเอกสารการสอนและสื่อการสอน

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ

ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ
ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1, 3 และ 4

ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ
ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
ทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 และ 2

ทุนสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ทุนวิจัยพัฒนาโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ มธ.

ทุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มธ.

ทุนวิจัยนักศึกษา
ทุนการสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558)
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th