หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

ค้นหาผลงานวิจัย / วิชาการ

             
วารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่อง
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI การประชุมวิชาการระดับชาติ
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. งานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล นอกจาก ISI ระดับสถาบันหรือจังหวัด
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในการจัดอันดับวารสาร
SJR หรือ ISI หรือ Scopus
ระดับชาติ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 1
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 2
ระดับภูมิภาคอาเซียน
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 1 ระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล PubMed (MEDLINE) ตำรา, หนังสือ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 3
และ Quartile 4
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนด
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 2 ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 3 และ Quartile 4 ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่นอกเหนือจาก ISI หรือ Scopus ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI : Rating 3 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI : Rating 2 อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัติ
  อนุสิทธิบัติที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
  สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
ปี
 
 
บทความประชุมวิชาการระดับชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ยั่งยืนของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
สมพงษ์ เหมบุตร
2 การลดของเสียในการผลติชิ้นส่วนยานยนต์ กรณศีึกษา:ท่อน า้มนัรถยนต์ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
จุไรรัตน์ แสงเงิน
3 การจดัการสินค้าคงคลงั เพื่อลดจา นวนการขนส่งในกรณเีร่งด่วน กรณศีึกษา บริษทัผลติเลนส์แว่นตา รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
ธันว์ระวี สุวรรณหงษ์
4 การออกแบบและผลิตถาดใส่อุปกรณ ์ หัวอ่านเขย ี นฮาร ์ ดดสิก ์ไดรฟ์โดยการประยุกต ์ใช ้ เทคนิค การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
มานพ สินสุพรรณ
5 การพยากรณ์และการวางแผนสร้างสต๊อกสินค้าเพื่อลดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเลนส์แว่นตา รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
ธัญยธรณ์ อ้นมี
6 การวางแผนการผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อม: กรณีศึกษา รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
จิรโมท ธนพนาพฤกษ์กุล
7 การปรับปรุงกระบวนการตัดส่วนหางของเฟล็๋กเซอร์ของแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
นีรชา หงษ์ทอง
8 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร : กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้าง ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช
ฉัตรชัย ดิสสร,สวัสดิ์ ภาระราช
9 การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดกระแสไฟฟ้าด้วยเครือข่ายไร้สาย ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช
สุเมธี อินคำเชื้อ, สวัสดิ์ ภาระราช
10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อขนาดของรอยเชื่อมบริเวณกระทบทางความร้อน และความแข็งของแนวเชื่อมสแตนเลส AISI304L กับเหล็กกล้าคาร์บอน SS400 ด้วยการเชื่อมMIG ผศ.ดร.สวัสดิ์ ภาระราช
ยุวดี นิ่มประเสริฐ, ก๊อฟ ชูประเสริฐ, ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ, สวัสดิ์ ภาระราช
 
บทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Economical Order Picker Routing by Consideration of Travel Distance and Vehicle Energy Consumption รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Theerawat Rojanapitoon
2 Forecasting Uncertainty of Thailand's Electricity Consumption Compare with using Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression Methods รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Nattapon Jaisumroum
3 The Consideration of Population and Economic Growth in Thailand's Electricity Consumption รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Nattapon Jaisumroum
4 EFFECT OF ELECTRICAL DISCHARGE FOR SURFACE CHARACTERISTIC INVESTIGATION IN WIRE ELECTRICAL DISCHARGE MACHINING OF COBALT CHROMIUM ALLOY ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
Patittar Nakwon, Apiwat Muttamara
5 Decentralized Wastewater Treatment Systems for Thailand 4.0: Case Study of Homestay Resorts อ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม
Lukkhana Benjawana,Warunsak Liamlaem, Anek Sucharoen and Chongrak Polprasert
6 Crack detection by Convolutional Neural Network and Support Vector Machine in Masonry Structures อ.ดร.กฤษฎา ไชยสาร
Krisada Chaiyasarn, Wasif Khan, Luqman Ali, Daniel Blackenbury, Matthew Dejong,
7 Luminance Compensation based on Background Shadow for White-Pill Identification รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
Phakdee Sukpornsawan
8 Visional Pill Identification for Recognizing Two Similar White-Shade Pills under Various Uncontrolled Luminance Intensity รศ.ดร.สมชาติ โชคชัยธรรม
Phakdee Sukpornsawan
9 test paper รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ
10 A study of relationship between sensor response and odor perception in human ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข
Rinlapat Chanonsirivorakul
 
วารสารทางวิชาการ TCT (กลุ่มที่ 2)
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 การหารูปแบบการทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti-6Al-4V ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
จุราพรรณ ทองขัน, วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร และ อภิวัฒน์ มุตตามระ
2 การทำนายพฤติกรรมการทรุดตัวของชั้นดินเหนียวกรุงเทพปรับปรุงด้วยแถบระบายน้ำตามแนวดิ่ง รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย, กนกอร กันณรงค์
3 การใช้ประโยชน์วัสดุชีวมวลเหลือใช้ทางเกษตรสำหรับกักเก็บคาร์บอนและดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในชั้นบรรยากาศ ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ,ดวงกมล พิหูสูตร,พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์
4 การหารูปแบบการทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti-6Al-4V ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม รศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
จุราพรรณ ทองขัน, อถิวัฒน์ มุตตามระ
5 อิทธิพลของส่วนผสมและสภาวะอุณหภูมิบ่มที่มีต่อกำลังรับแรงอัด และการหดตัวแบบแห้งของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยระยอง รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
6 การปนเปื้อนของสารตกค้างทางเภสัชกรรมคนและสัตว์ในแหล่งน้ำประเทศไทย ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
วาลิกา เศวตโยธิน, ธัชชัย ปุษยะนาวิน
7 การทรุดตัวของชั้นดินอ่อนด้วยวิธี Inflection Point กรณีมีและไม่มีระบบระบายน้ำตามแนวดิ่ง รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
กนกอร กันณรงค์, วีรยา ฉิมอ้อย
8 วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายในประเทศไทย ผศ.ดร.วรณี แพ่งจันทึก
วรณี แพ่งจันทึก, นิชนันท์ ตราโชว์, จิตติ มังคละศิริ
9 กำลังรับเเรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์เถ้าลอยระยองบ่มด้วยเตาอบไฟฟ้า ภายใต้การกระทำของโซเดียมซัลเฟตเเละเเมกนีเซียมซัลเฟต รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
10 ผลของระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดที่มีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการรวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียที่ไหลต่อเนื่อง ผศ.ดร.วาทิต ภักดี
วาทิต ภักดี, กิตติพล รัตนพงศ์
 
วารสารทางวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCT (กลุ่มที่ 1)
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรม รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
ธราธร พชรฐิติกุล
2 แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในประเทศไทย รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
ธราธร พชรฐิติกุล
3 A proposed Conceptual Model of Industrial Waste Management: A Case Study of Thailand รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Tarathorn Podcharathitikull
4 Concrete Crack Detection using the integration of Convolutional Neural Network and Support Vector Machine อ.ดร.กฤษฎา ไชยสาร
M Sharma, W Anotaipaiboon, K Chaiyasarn
5 Forecasting industrial wastes to wastes disposal management by Box-Jenkins autoregresssive integrated moving average models and excel application: Case study on ophthalmic plastic lens production in company A in Thailand. รศ.ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ
K. Lertpocasombut, S. Sriploy
6 Optimal Parameter Design of Rice Milling Machine Using Design of Experiment รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
7 Release of Thiram Fungicide from Electrospun Cellulose Acetate Nanofiber Mats ผศ.ดร.พัชราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล
Patcharaporn Thitiwongsawet, Panutta Sribuajub
8 พฤติกรรมการไหลของมอร์ตาร์ปรับระดับที่มีส่วนผสมของเถ้าชานอ้อย และเถ้าลอยลิกไนต์ รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
พงศกร พรมสวัสดิ์
9 การเปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพระหว่างมูลไก่และมูลไก่ผสมมูลสุกรโดยใช้บ่อหมักแบบราง อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
กัมปนาท ไชยเพชร, ฉัตรชัย เบญจปิยะพร, อธิจิต วรแสน
10 Investigation of Optimal Production Ramp-ups under Demand Uncertainty. ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Design and Experimental Evaluation of a Travelling-wave Thermoacoustic Refrigerator Driven by a Cascade Thermoacoustic Engine รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
Patcharin Saechan
2 Knowledge management in data center project lifecycle รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
3 A computer simulation for economical order picker routing when considering travel distance and vehicle energy consumption รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Theerawat Rojanapitoon
4 Make or buy decision making with the consideration of inventory cost รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Tarathorn Potcharathitikull
5 A Hybrid Modeling of Long-term Electricity Consumption Forecasting based on ARIMA and ANN รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
Nattapon Jaisumroum
6 An integrated heat-transfer-fluid-dynamics-mass-transfer model for evaluating solar-dryer designs. ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
Sittha Sukkasi, Korkiat Sedchaicharn
7 Isotherm and kinetic modeling on superparamagnetic nanoparticles adsorption of polysaccharide รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
Nanta, P., K. Kasemwong, and W. Skolpap
8 Development of a diffusion-limited shrinking particle model of cellulose in a carbon dioxide switchable system รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
Nanta, P., W. Skolpap, K. Kasemwong, and Y. Shimoyama
9 Dissolution and modification of cellulose using high-pressure carbon dioxide switchable solution รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
Nanta, P., W. Skolpap, K. Kasemwong, and Y. Shimoyama
10 Economic comparative evaluation of combination of activated carbon generated and spent activated carbon regeneration plants รศ.ดร.วันวิสาข์ สกลภาพ
Santadkha, T., W. Skolpap
 
งานสร้างสรรค์
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 ลูกระนาดชะลอความเร็วอัตโนมัติ V5 รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นายธนะโชค ตองอ่อน, นายเอนกพล เติมทานาม, นายณภัทร ผลวงษ์
2 การใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคในการพิมพ์วัสดุผง 3 มิติโดยวิธีการหลอมด้วยแสงเลเซอร์ อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์
3 แขนกลนักเรียนแบบ ผศ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นายสุกฤษฎิ์ ประสานเกลียว, นายภูวกร ตรีทิพยางกูร
4 TU-V พาหนะขนาดจิ๋วสำหรับใช้งานในเมือง รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นายวัศพล สินทรัพย์,นายเมธัส น้ำผุด
5 TU-V Tiny Urban Vehicle พาหนะส่วนบุคคลที่พับเป็นกระเป๋าได้ รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นายวัศพล สินทรัพย์ , นายเมธัส น้ำผุด
6 Ultrasonic Assisted Selective Laser Melting 3D Printing อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์
7 Installation Kit to Enhance potential of Vegetable Cart อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี
8 Design of Lateral Bed with Multidirectional Moveable for Bedridden Patient อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
9 การออกแบบและการพัฒนาระบบเสริมแรงของรถเข็นสำหรับสภาพผิวขรุขระ อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นางสาวพรรณพัชร วงค์ฝั้น, นายกษิดิ์เดช เกษมณี, นายพงษ์สิทธิ์ มิสา, นายอิทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, ดร. ธนันต์ ยมจินดา
10 ชุดติดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพรถเข็น อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร, นายวรดิส อยู่ดี, นายพัทธพล กันอำพล, นายวริทธิธร จันทร, ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
   
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th