หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

ค้นหาผลงานวิจัย / วิชาการ

             
วารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่อง
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI การประชุมวิชาการระดับชาติ
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. งานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล นอกจาก ISI ระดับสถาบันหรือจังหวัด
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในการจัดอันดับวารสาร
SJR หรือ ISI หรือ Scopus
ระดับชาติ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 1
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 2
ระดับภูมิภาคอาเซียน
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 1 ระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล PubMed (MEDLINE) ตำรา, หนังสือ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 3
และ Quartile 4
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนด
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 2 ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 3 และ Quartile 4 ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่นอกเหนือจาก ISI หรือ Scopus ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI : Rating 3 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI : Rating 2 อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัติ
  อนุสิทธิบัติที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
  สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
ปี
 
 
บทความประชุมวิชาการระดับชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 การวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิในชุดหัวฉีดพลาสติกในเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติแบบพอก ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
ปรัชญาพร ดวงคำ, กริช เจียมจิโรจน์, สุขใจ พรหมประสานสุข, ผดุงศิลป์ พิทักษ
2 การประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมของเครื่องปรับอากาศในอาคารที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร Estimation of total electrical energy demand by air-conditioners in Bangkok residential buildings ผศ.ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ
ธนโชติ จิรวัลลภ, ธนภัทร พรพงศ์รุ่งเรือง, ศุจินันท์ ชื่นชม, ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช2
3 การปรับปรุงแบบจำลองระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่มีระบบการบริหารจัดการพลังงาน Improvement of air conditioning system model with energy management ผศ.ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ
ธนโชติ จิรวัลลภ, พนิตตา โรจน์ธนวณิชย์, ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช2
4 Optimum surface area distribution of quadruple-effect evaporator in sugar juice evaporation process ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ
5 พฤติกรรมการสั่นไหวเนื่องจากแรงลมของอาคารรูปทรงกระบอก รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม
ณัชชา เมธาคุณากร
6 การเปรียบเทียบการใช้พลังงานในระบบท่อส่งจ่ายอากาศอัดระหว่างระบบปลายปิดและระบบวงปิด กรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอมเพรสเซอร์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
รัฐพล ชื่นเจริญ,ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
7 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าผากด้วยเซ็นเซอร์อินฟราเรดและกระบวนการตรวจจับใบหน้า ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข
นวพล เกิดต่อพันธ์, กนกพร รุ่งโรจน์สกุลพร
8 การจำแนกการเน่าเสียของลองกองด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข
วิชิตชัย ชาญสงคราม
9 การพัฒนาวิธีการตรวจจับความผิดปกติของสัญญาณเสียงหัวใจโดยวิธีการแปลงฟูเรียร์ช่วงเวลาสั้น รศ.ดร.นภดล อุชายภิชาติ
ภิญญาพัชญ์ รอดแก้ว
10 Accurate Kloss’s formula for induction motor torque curve รศ.ดร.พิชัย อารีย์
 
บทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Model-based design of a teleoperated RC car: issues and solutions ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
Permsap Munborirux, Siraphop Laosuarpa, Suwarang Jaisamer
2 Model-based Design of PEMS for Medical Devices ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
3 Project-based Learning in the AMAS-MBD 2016 ผศ.ดร.ศุภชัย วรพจน์พิศุทธิ์
Permsap Munborirux, Siraphop Laosuarpa, Suwarang Jaisamer
4 Development of a Speed Sensitive Collapsible Mechanical Speed Bump รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
5 An Implementation of Test Cases Impact Analysis Based on Changes in an Automotive System อ.สุรศักดิ์ เพ็ชรมณี
ไม่มี
6 Optimal Sizing of Energy Storage Systems in Power Distribution Systems for Outage Cost Minimization in Thailand ผศ.ดร.วรรัตน์ ปัตรประกร
S. Suparongsuwan, N. Uthathip, P. Bhasaputra
7 Optimal Sizing of Energy Storage Systems in Power Distribution Systems for Outage Cost Minimization in Thailand อ.ดร.พรระพีพัฒน์ ภาสบุตร
S. Suparongsuwan, N. Uthathip, P. Bhasaputra and W. Pattaraprakorn
8 Improvement of Electrolytic Etching on Stainless Steel Grade SUS 304 ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
Apiwat Muttamara, Natta Naulpring and Somsak Siwadamrongpong
9 Integrated Group Technology and Computer Simulation Based Decision Making for Production Line Improvement in Jewelry Manufacturing รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
Wuttinan Nunkaew
10 Investigations on Ultrasonic Vibration assisted EDM in TiN powder mixed dielectric ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ
Apiwat Muttamara, Patittar Nakwong, Raumporn Thongruang
 
วารสารทางวิชาการ TCT (กลุ่มที่ 2)
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 การใช้ประโยชน์วัสดุชีวมวลเหลือใช้ทางเกษตรสำหรับกักเก็บคาร์บอนและดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในชั้นบรรยากาศ ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ,ดวงกมล พิหูสูตร,พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์
2 การหารูปแบบการทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti-6Al-4V ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม รศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
จุราพรรณ ทองขัน, อถิวัฒน์ มุตตามระ
3 อิทธิพลของส่วนผสมและสภาวะอุณหภูมิบ่มที่มีต่อกำลังรับแรงอัด และการหดตัวแบบแห้งของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยระยอง รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
4 การปนเปื้อนของสารตกค้างทางเภสัชกรรมคนและสัตว์ในแหล่งน้ำประเทศไทย ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
วาลิกา เศวตโยธิน, ธัชชัย ปุษยะนาวิน
5 การทรุดตัวของชั้นดินอ่อนด้วยวิธี Inflection Point กรณีมีและไม่มีระบบระบายน้ำตามแนวดิ่ง รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
กนกอร กันณรงค์, วีรยา ฉิมอ้อย
6 วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายในประเทศไทย ผศ.ดร.วรณี แพ่งจันทึก
วรณี แพ่งจันทึก, นิชนันท์ ตราโชว์, จิตติ มังคละศิริ
7 กำลังรับเเรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์เถ้าลอยระยองบ่มด้วยเตาอบไฟฟ้า ภายใต้การกระทำของโซเดียมซัลเฟตเเละเเมกนีเซียมซัลเฟต รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
8 ผลของระยะห่างระหว่างขั้วอิเล็คโทรดที่มีต่อประสิทธิภาพของกระบวนการรวมอนุภาคด้วยไฟฟ้าในการบำบัดน้ำเสียที่ไหลต่อเนื่อง ผศ.ดร.วาทิต ภักดี
วาทิต ภักดี, กิตติพล รัตนพงศ์
9 Linear Spectral Mixture Analysis Based Approach with Regard to Neighboring Pixels for Multispectral Image Classification ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
Nareenart Raksuntorn, Winai Raksuntorn
10 A Simplified Air-conditioning Systems Model with Energy Management อ.ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
 
วารสารทางวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCT (กลุ่มที่ 1)
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Investigation of Optimal Production Ramp-ups under Demand Uncertainty. ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
2 Cost and Benefit Tradeoffs in Using a Shade Tree for Residential Building Energy Saving. ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
Kitti Akamphon
3 การเปรียบเทียบผลประหยัดพลังงานสำหรับมาตรการติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเอตร์ในเครื่องอัดอากาศ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
อุทัย วงศ์เขื่อนแก้ว,ชาญณงค์ อัศวเทศานุภาพ,มาลี สันติคุณาภรณ์
4 การศึกษาศักยภาพโซ่อุปทานของแกะ รศ.ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์
ผศ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
5 Design and Experimental Study of a Low-cost Travelling Wave Thermoacoustic Refrigerator Driven by a Cascade Thermoacoustic Engine ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
Saechan, P.
6 ผลของนา ้ หนักกระเป๋ าสะพายหลังต่อความรู้สึกเม่ือยล้าในผู้ใหญ่วัยทางาน ผศ.นริศ เจริญพร
ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์, นริศ เจริญพร,สิริลักษณ์ กาญจโนมัย, พัชรี คุณค้ำชู
7 Video-Based Postureal Hazard Identification dueing Flood Victim Evacuation ผศ.นริศ เจริญพร
T.Kaewdok, S. Taptagaporn, N. Charoenporn, P. Kooncumchoo,P. Piriyaprasarth
8 The Factors Affecting Decisions to Purchase Rice and Consumer Perception of Organic Rice in Bangkok, Thailand รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
Lakkana Ruekkasaem
9 การสร้างสมการพยากรณ์การใช้พลังงานด้วยการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ รศ.ดร.วรณี มังคละศิริ
รัตนาพร อินทรพานิชย์, จิตติ มังคละศิริ
10 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจกล้ายางพารา รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
อัญชลี ศรีจันทร์
 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Heat-transfer modeling as a design tool for improving solar water disinfection (SODIS) containers. ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
Sittha Sukkasi
2 Reduction of zinc consumption with enhanced corrosion protection in hot-dip galvanized coatings: A process-based cost analysis. ผศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
Sittha Sukkasi, Yuttanant Boonyongmaneerat
3 Site Characteristics of Kathmandu Valley from Array Microtremor Observations รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม
Deepak Chamlagain, Amorntep Jirasakjamroonsri, Pennung Warnitchai
4 การควบคุมนิวเมติกส์และพีเอลซี ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์
กริช เจียมจิโรจน์
5 Fast and Efficient Removal of Hexavalent Chromium from Water by Iron Oxide Particles ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
D Kitkaew, A Phetrak, S Ampawong, R Mingkhwan, D Phihusut, K Okanurak
6 Determination and health risk assessment of enrofloxacin, flumequine and sulfamethoxazole in imported Pangasius catfish products in Thailand ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
W jansomboon, SK Boontanon, N Boontanon
7 Design and Construction of the Flat Plate Solar Air Heater for Spray Dryer อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Jarinee Jongpluempiti, Chatchai Benjapiyaporn, Ponthep Vengsungnle
8 The Study of Coefficient of Performance and Energy Efficiency of the 50 Tons Tube Ice Maker Machine by Finding the Optimal Diameter of a Heat Exchanger Machine for Installing in the Tube Ice Maker Machine อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Anousak Phongsavath, Chatchai Benjapiyaporn, Totsaphon Chabuanoi, Jarinee Jongpluempiti, Ponthep Vengsungnle
9 Suitable Study to use CBG Fuel by Consider in Wobbe Index From Compressed Bio-Methane Gas Plant, Khon Kaen University อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Atichit Worasaen, Chatchai Benjapiyaporn, Jarinee Jongpluempiti, Ponthep Vengsungnle
10 Comparison of Bio-Methane Gas Wobbe Index In Different Animal Manure Substrate อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Atichit Worasaen, Chatchai Benjapiyaporn, Jarinee Jongpluempiti, Ponthep Vengsungnle
 
งานสร้างสรรค์
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 TU-V Tiny Urban Vehicle พาหนะส่วนบุคคลที่พับเป็นกระเป๋าได้ รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นายวัศพล สินทรัพย์ , นายเมธัส น้ำผุด
2 Ultrasonic Assisted Selective Laser Melting 3D Printing อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์
3 Installation Kit to Enhance potential of Vegetable Cart อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี
4 Design of Lateral Bed with Multidirectional Moveable for Bedridden Patient อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
5 การออกแบบและการพัฒนาระบบเสริมแรงของรถเข็นสำหรับสภาพผิวขรุขระ อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นางสาวพรรณพัชร วงค์ฝั้น, นายกษิดิ์เดช เกษมณี, นายพงษ์สิทธิ์ มิสา, นายอิทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, ดร. ธนันต์ ยมจินดา
6 ชุดติดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพรถเข็น อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร, นายวรดิส อยู่ดี, นายพัทธพล กันอำพล, นายวริทธิธร จันทร, ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
7 เตียงเอียงที่ปรับเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางสำหรับผู้ป่วยติดเตียง อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นายกรวัฒน์ แสงประสาทพร, นายปฏิภาณ ภู่ขาว, นายบริรักษ์ บุญเล่า, นายภานุชา นิธิปฏิคม, ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
8 Purified biodiesel production unit by using a continuous flow multimode-double feed microwave heating ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
มาลี สันติคุณาภรณ์ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
9 purified biodiesel production unit by using a continuous flow multi-mode-double-feed microwave heating ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์
ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
10 ภัยแผ่นดินไหว” ความเสี่ยงของไทยบนรอยเลื่อนที่ต้องจับตา รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
   
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th