หน้าแรก :: ระเบียบ / ประกาศ / แบบฟอร์ม :: ปฏิทินทุน :: รายงานความก้าวหน้า :: Engr TU Forum :: ผลงานวิจัย / วิชาการ :: บุคลากร :: ติดต่อสอบถาม
 
Admin
Username
Password
 
 
 
 
 
 
 

ค้นหาผลงานวิจัย / วิชาการ

             
วารสารวิชาการ รายงานสืบเนื่อง
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI การประชุมวิชาการระดับชาติ
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในประกาศของ สมศ. งานสร้างสรรค์
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล นอกจาก ISI ระดับสถาบันหรือจังหวัด
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในการจัดอันดับวารสาร
SJR หรือ ISI หรือ Scopus
ระดับชาติ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 1
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 2
ระดับภูมิภาคอาเซียน
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 1 ระดับนานาชาติ
ฐานข้อมูล PubMed (MEDLINE) ตำรา, หนังสือ
ฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded
ของ Thpmson Reuters (ISI) : Quartile 3
และ Quartile 4
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่กำหนด
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 2 ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์ การขอตำแหน่งทางวิชาการ
ฐานข้อมูล Scopus : Quartile 3 และ Quartile 4 ผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่นอกเหนือจาก ISI หรือ Scopus ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI : Rating 3 ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูล TCI : Rating 2 อนุสิทธิบัตร, สิทธิบัติ
  อนุสิทธิบัติที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
  สิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว
ปี
 
 
บทความประชุมวิชาการระดับชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยเพื่อหาต้นทุนการขนย้ายดิน (Application of Queuing Theory for Determining the Cost of Earth Moving) ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
นายกฤษณะ ชอบเรียบร้อย
2 จุดบกพร่องงานก่อสร้างและค่าซ่อมแซมในโครงการก่อสร้างอาคารสูง ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
นายเอกรินทร์ มหาวิริโย
3 การจัดการความรู้เพื่อแก้ปัญหาเครื่องล้างชิ้นงาน กรณีศึกษาบริษัทผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
นาวี วงศ์กระจ่าง
4 การกำหนดเวลามาตรฐานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเลนส์โดยใช้เทคนิค MOST รศ.ดร.เสมอจิตร หอมรสสุคนธ์
ธัญวรรณ มาศวิวัฒน์
5 Performance improvement of tubular-Ice making machine by finding the tube spacing of shell and tube heat Exchanger อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
แทนพงศ์ พุทธลา, ฉัตรชัย เบญจปิยะพร, Anousak Phongsavath
6 Study to finding the material of Heat Exchanger for installation at tubular ice machine อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Anousak Phongsavath, ฉัตรชัย เบญจปิยะพร, แทนพงศ์ พุทธลา
7 Study on the type of greenhouse roof affecting the air ventilation in Lingzhi mushroom house อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
พลเทพ เวงสูงเนิน, ทยาวีร์ หนูบุญ, จาริณี จงปลื้มปิติ, สนั่น จันทร์พรหม
8 Study on Suitable Factors for Sweet Corn Slicing with Pneumatic System อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
พีระพงษ์ โชติรัตน์วีระกุล, อานนท์ บุญเต็ม, ภาณุพงศ์ ไกรสำโรง, พลเทพ เวงสูงเนิน, จาริณี จงปลื้มปิติ
9 การจัดการองค์ความรู้ของกระบวนการปรับตั้งเครื่องจักรทอพรม กรณีศึกษา บริษัทผลิตพรมปูพื้น รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ศิรินันท์ ศรีบุญมา
10 การนำเทคนิค Balanced Scorecard ไปสู่การปฏิบัติในองค์กร : กรณีศึกษาโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รศ.ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ
ชลธิชา ชูสกุลจิต
 
บทความประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Effects of knife handle types, blade lengths and grip postures on forearm muscle activities and wrist movements ผศ.นริศ เจริญพร
N. Charoenporn1, O. Buaphud1, P. Kooncumchoo2
2 A comparative study of design of experiments and fuzzy inference system for plaster process control รศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์
P. Aengchuan
3 Experimental study on a thermoacoustic refrigerator driven by a cascade thermoacoustic engine ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
Saechan, P.
4 Forecasting industrial wastes to wastes disposal management by Box-Jenkins Autoregresssive Integrated Moving Average Models and Excel application: Case study on ophthalmic plastic lens production in Company A in Thailand. รศ.ดร.กฤติยา เลิศโภคะสมบัติ
Lertpocasombut K., Sriploy S.
5 พฤติกรรมภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบสถิตของแผ่นพื้นคอมโพสิตระหว่างคอนกรีตกับแผ่นเหล็กรีดลอน รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
ธนัทพงศ์ ณ ลำพูน
6 The Wear testing of the Agricultural engine by using Yang-Na oil by Analysis of engine Part อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Sahassawas Poocheera, Chatchai Benjapiyaporn, Somporn Katekaew
7 Effect of Yang-Na Oil on Emission, Combustion Characteristics, Green Energy Innovation of Agricultural Engine อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Sahassawas Poocheera, Chatchai Benjapiyaporn, Somporn Katekaew
8 Study of Renewable Energy Production from Yang-Na Oil by Distillation อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Sahassawas Poocheera, Chatchai Benjapiyaporn, Somporn Katekaew
9 Design and Construction of the Flat Plate Solar Air Heater for Spray Dryer อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Jarinee Jongpluempiti, Chatchai Benjapiyaporn, Ponthep Vengsungnle
10 The Study of Coefficient of Performance and Energy Efficiency of the 50 Tons Tube Ice Maker Machine by Finding the Optimal Diameter of a Heat Exchanger Machine for Installing in the Tube Ice Maker Machine อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Anousak Phongsavath, Chatchai Benjapiyaporn, Totsaphon Chabuanoi, Jarinee Jongpluempiti, Ponthep Vengsungnle
 
วารสารทางวิชาการ TCT (กลุ่มที่ 2)
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 การใช้ประโยชน์วัสดุชีวมวลเหลือใช้ทางเกษตรสำหรับกักเก็บคาร์บอนและดูดซับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในชั้นบรรยากาศ ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ,ดวงกมล พิหูสูตร,พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์
2 การหารูปแบบการทำนายอัตราการขจัดเนื้องานในกระบวนการกัดอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าของวัสดุ Ti-6Al-4V ด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม รศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร
จุราพรรณ ทองขัน, อถิวัฒน์ มุตตามระ
3 อิทธิพลของส่วนผสมและสภาวะอุณหภูมิบ่มที่มีต่อกำลังรับแรงอัด และการหดตัวแบบแห้งของซีเมนต์เพสต์ผสมเถ้าลอยระยอง รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
4 การปนเปื้อนของสารตกค้างทางเภสัชกรรมคนและสัตว์ในแหล่งน้ำประเทศไทย ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
วาลิกา เศวตโยธิน, ธัชชัย ปุษยะนาวิน
5 การทรุดตัวของชั้นดินอ่อนด้วยวิธี Inflection Point กรณีมีและไม่มีระบบระบายน้ำตามแนวดิ่ง รศ.ดร.วีรยา ฉิมอ้อย
กนกอร กันณรงค์, วีรยา ฉิมอ้อย
6 วอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายในประเทศไทย ผศ.ดร.วรณี แพ่งจันทึก
วรณี แพ่งจันทึก, นิชนันท์ ตราโชว์, จิตติ มังคละศิริ
7 กำลังรับเเรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์เถ้าลอยระยองบ่มด้วยเตาอบไฟฟ้า ภายใต้การกระทำของโซเดียมซัลเฟตเเละเเมกนีเซียมซัลเฟต รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
8 Linear Spectral Mixture Analysis Based Approach with Regard to Neighboring Pixels for Multispectral Image Classification ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
Nareenart Raksuntorn, Winai Raksuntorn
9 A Simplified Air-conditioning Systems Model with Energy Management อ.ดร.จักราวุธ เดชวิเศษ
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ตัณฑนุช
10 กำลังรับแรงอัดของซีเมนต์มอร์ต้าร์เถ้าลอยระยองบ่มด้วยเตาอบไฟฟ้าภายใต้การกระทำของโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟต รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ
วินัย หอมศรีประเสริฐ
 
วารสารทางวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCT (กลุ่มที่ 1)
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Design and Experimental Study of a Low-cost Travelling Wave Thermoacoustic Refrigerator Driven by a Cascade Thermoacoustic Engine ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
Saechan, P.
2 ผลของนา ้ หนักกระเป๋ าสะพายหลังต่อความรู้สึกเม่ือยล้าในผู้ใหญ่วัยทางาน ผศ.นริศ เจริญพร
ลัลลนา กนกชัยปราโมทย์, นริศ เจริญพร,สิริลักษณ์ กาญจโนมัย, พัชรี คุณค้ำชู
3 Video-Based Postureal Hazard Identification dueing Flood Victim Evacuation ผศ.นริศ เจริญพร
T.Kaewdok, S. Taptagaporn, N. Charoenporn, P. Kooncumchoo,P. Piriyaprasarth
4 The Factors Affecting Decisions to Purchase Rice and Consumer Perception of Organic Rice in Bangkok, Thailand รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
Lakkana Ruekkasaem
5 การสร้างสมการพยากรณ์การใช้พลังงานด้วยการวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ : กรณีศึกษา โรงงานผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ รศ.ดร.วรณี มังคละศิริ
รัตนาพร อินทรพานิชย์, จิตติ มังคละศิริ
6 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ กรณีศึกษาธุรกิจกล้ายางพารา รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน์
อัญชลี ศรีจันทร์
7 การวิเคราะห์แรงในโครงสร้างรับแรงดึงของหลังคาสนามบางกอกอารีนา รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม
รุ่งโรจน์ เทศนา
8 การวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความสูญเสียจากการเชื่อมต่อเชิงกลของเส้นใยแก้วนาแสงชนิด SMF-28 และ MP980 รศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์
วรีรัตน์ อินทร์อาจ
9 การลดค่าความสูญเสียที่เกิดจากการเชื่อมต่อด้วยการหลอมของ เส้นใยแก้วนำแสงชนิดโหมดเดี่ยว SMF-28 และ MP980 รศ.ดร.วีรชัย อัศวเมธาพันธ์
วรีรัตน์ อินทร์อาจ
10 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบผลิตไฟฟ้าโดยกระบวนการผลิตก๊าซจากชีวมวลร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็ง ด้วยโปรแกรม ASPEN PLUS ผศ.ดร.วรณี มังคละศิริ
จิตติ มังคละศิริ
 
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Numerical Analysis on the Two-dimensional Unsteady Magnetohydrodynamic Compressible Flow through a Porous Medium ผศ.ดร.วาทิต ภักดี
W. Pakdee1†, B. Yuvakanit1 and A.K. Hussein2
2 Sanitation situations in selected Southeast Asian countries and application of innovative technologies ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
T Koottatep,SK Chapagain,A Panuvatvanich, KH Ahn
3 Performance evaluation of selected aquatic plants and iron-rich media for removal of PPCPs from wastewater in constructed wetlands ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
T Koottatep, VHN Phong, SK Chapagain, A Panuvatvanich and KH Ahn
4 Potential of Laterite Soil Coupling Fenton Reaction in Acetaminophen (ACT) Removal in Constructed Wetlands ศ.ดร.จงรักษ์ ผลประเสริฐ
T Koottatep, VHN Phong, SK Chapagain, A Panuvatvanich and KH Ahn
5 Experiment to enhance the efficiency of tubular ice production machine using the installation of wavy fin on ice making tube อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Sittikorn saeng-uthaia, Polkit Promteerawong, Chatchai Benjapiyaporn, Somnuk Theerakulphisut, Julaporn Benjapiyaporn
6 Evaluation of opportunities to reduce the carbon footprint of fresh and canned pineapple processing in central Thailand ผศ.ดร.หาญพล พึ่งรัศมี
ผศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์
7 Effect of phase adjustment on the acoustic field of a cascade thermoacoustic engine ผศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
Saechan, P.
8 Incremental Dynamic Analysis with Multi-Modes for Seismic Performance Evaluation of RC Bridges รศ.ดร.วิโรจน์ บุญญภิญโญ
Prakit Chomchuen
9 An Industrial Utilization of Tubular Ice Production Facility towards Energy Optimization Using the Study of Initial Parameters in Production อ.ดร.ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
Julaporn Benjapiyaporn , Chatchai Benjapiyaporn
10 Vaporization and deposition of cesium dimolybdate อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์
Thi-Mai-Dung Do, Yu Tachibana, Toru Ogawa
 
งานสร้างสรรค์
ที่ เรื่อง ผู้แต่ง
1 Ultrasonic Assisted Selective Laser Melting 3D Printing อ.ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์
2 Installation Kit to Enhance potential of Vegetable Cart อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี
3 Design of Lateral Bed with Multidirectional Moveable for Bedridden Patient อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
4 การออกแบบและการพัฒนาระบบเสริมแรงของรถเข็นสำหรับสภาพผิวขรุขระ อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นางสาวพรรณพัชร วงค์ฝั้น, นายกษิดิ์เดช เกษมณี, นายพงษ์สิทธิ์ มิสา, นายอิทิตย์ บริบูรณ์ศักดิ์, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ, ดร. ธนันต์ ยมจินดา
5 ชุดติดตั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพรถเข็น อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร, นายวรดิส อยู่ดี, นายพัทธพล กันอำพล, นายวริทธิธร จันทร, ผศ.ดร.ฉัตรชัย มานะดี, ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
6 เตียงเอียงที่ปรับเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางสำหรับผู้ป่วยติดเตียง อ.ดร.จักรพันธุ์ ชวนอาษา
นายกรวัฒน์ แสงประสาทพร, นายปฏิภาณ ภู่ขาว, นายบริรักษ์ บุญเล่า, นายภานุชา นิธิปฏิคม, ผศ. ดร. บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ
7 Purified biodiesel production unit by using a continuous flow multimode-double feed microwave heating ผศ.ดร.ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
มาลี สันติคุณาภรณ์ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
8 purified biodiesel production unit by using a continuous flow multi-mode-double-feed microwave heating ผศ.ดร.มาลี สันติคุณาภรณ์
ชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
9 ภัยแผ่นดินไหว” ความเสี่ยงของไทยบนรอยเลื่อนที่ต้องจับตา รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
10 รางวัลชมเชย จากผลงาน เนินชะลอความเร็วอัตโนมัติ V2 (Automatic Speed Bump V2) รศ.ดร.ดุลยโชติ ชลศึกษ์
นายปรินทร วณิชชยังกูร,นายพงษ์นรินทร์ อยู่มา
   
 
หน่วยวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2564-3001-9 ต่อ 3020 โทรสาร. 0-2564-3010
E-mail : nnantida@engr.tu.ac.th