ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ปฏิทินทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ปฏิทินทุนวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์ใหม่ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา พ.ศ.2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนวิจัยในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ พ.ศ. 2562
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนเงินสมทบทุนวิจัยหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2562
ประกาศทุนสนับสนุนวิจัยใต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยสำหรับนักศึกษา พ.ศ. 2562
คู่มือการใช้งาน NRMS (งบแผ่นดิน) สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 27/06/2559)
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการวิจัยในอัตราร้อยละ 2.5 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์