คู่มือการใช้งาน NRMS (งบแผ่นดิน) สำหรับนักวิจัย (อัพเดตล่าสุด 27/06/2559)
ขอแจ้งหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการวิจัยในอัตราร้อยละ 2.5 สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์การให้ทุนวิจัยในต่างประเทศของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557
การให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ สำหรับภาควิชา พ.ศ.2556
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2555