ประกาศคณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการวิจัย จากโครงการความร่วมมือระหว่าง National Taipei University of Technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2555
ระเบียบทุนสนับสนุนการเขียนตำราและจัดทำสื่อการสอน พ.ศ. 2555
ระเบียบว่าด้วยศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ พ.ศ. 2554